Weksel nr 98

14 stycznia 2018

Weksel, w którym omyłkowo wpisano walutę „złotych”, zamiast „groszy”. Możemy tu rozważać dwie sytuacje: 1) Jan Nowak podpisał weksel z jego pierwotną treścią, wówczas weksel jest ważny na 20zł (zawiera dwie sumy wekslowe napisane słownie, więc jest ważny na mniejszą sumę), a późniejsza (po podpisaniu weksla) przeróbka weksla nie wiąże wystawcy, 2) albo Jan Nowak […]

Weksel nr 93

17 kwietnia 2016

Weksel in blanco, w którym znajdziemy dwie sprzeczne ze sobą klauzule: „na zlecenie” i „nie na zlecenie”. Istnieje ryzyko, że weksel taki będzie uznany za formalnie nieważny. Skan pochodzi z forum wekslowego.

Weksel nr 88

27 października 2015

Dokument, który „bardzo chce być wekslem, ale mu nie wychodzi”. Po pierwsze – brak jest przyrzeczenia zapłaty. Po drugie – brak jest słowa weksel w treści dokumentu – słowo weksel w tytule to za mało.

Weksel nr 84

26 września 2015

Weksel znaleziony na jednym z internetowych forów prawnych. Ciekawą obserwacją byłaby sprawa po podniesieniu zarzutu nieważności weksla – weksel jest bowiem płatny nie bezwarunkowo, ale na warunkach określonych w odrębnej deklaracji (klauzula „zapłacę zgodnie z deklaracją”).

Weksel nr 83

24 sierpnia 2015

W tym wekslu brakuje oznaczenia waluty po kwocie słownie. Błąd mniejszej wagi, wg mnie nie umniejszający ważności zobowiązania, ponieważ weksel i tak wskazuje kwotę i walutę przy oznaczeniu słownym. Spotkałem się jednak ze stwierdzeniami, na przykład w komentarzu u pani Izabeli Herpolitańskiej, że błąd ten unieważnia weksel. Z treści weksla wynika jednak bezspornie, że intencją […]

Weksel nr 82

13 sierpnia 2015

Weksel wystawiony z klauzulą „na zlecenie” z jednoczesnym zakazem jego indosowania. Jest to tożsame z obecnością na wekslu dwóch sprzecznych klauzul (na zlecenie i nie na zlecenie), co w tym przypadku może być uznane za wadę formalną unieważniającą taki dokument.

Weksel nr 81

5 sierpnia 2015

Blankiet weksla in blanco, w którym zapomniano o miejscu na wpisanie remitenta.

Weksel nr 75

22 czerwca 2015

Weksel o dziwnej i do tej pory niezrozumiałej dla mnie pod względem motywacji użycia strukturze: „Wskazanie elementu weksla” : „treść elementu”. Nadto klauzula odsetek podwójnie błędna (niemożliwa do zastosowania w wekslu płatnym w danym dniu oraz nie wskazująca konkretnej stopy procentowej odsetek).

Weksel nr 74

16 czerwca 2015

Weksel płatny w określonym dniu, w którym dodatkowo próbowano określić odsetki. W takim przypadku prawo wekslowe nakazuje uznanie klauzuli odsetek za nienapisaną.

Weksel nr 73

10 czerwca 2015

Bezwzględnie nieważny weksel zawierający „błąd na błędzie” – dwie daty wystawienia, niezrozumiały tytuł „weksel poręczający do umowy…”, wystawiony na zlecenie okaziciela, dodatkowy podpis osoby opisanej jako „właściciel”…

Weksel nr 71

3 czerwca 2015

Fragment weksla bezwzględnie nieważnego, jako że posiadającego datę wystawienia późniejszą od daty płatności. Mimo to sąd nie zauważył tego i wydał nakaz zapłaty, a pozwana nie wniosła zarzutów.

Weksel nr 70

1 czerwca 2015

Weksel zawierający kontrowersyjną klauzulę daty płatności „w terminie do…” oraz nakazaną przez prawo wekslowe do uznania za nienapisaną klauzulę odsetek, nadto stopa odsetek nie jest wskazana.

Weksel nr 64

4 maja 2015

Weksel błędnie wystawiony na sumę bez wskazywania waluty (cyframi „131,90” oraz słownie „sto trzydzieści jeden i 90 groszy”), co powoduje jego nieważność. Na rewersie pięć indosów in blanco.

Weksel nr 48

23 marca 2015

Weksel zawierający sprzeczne ze sobą klauzule „na zlecenie” oraz „nie na zlecenie”, co jest uznawane za unieważniające taki weksel. Wzór kupiony w internecie.

Weksel nr 34

18 lutego 2015

Weksel zawierający dwa błędy – nie wskazuje waluty oraz posiada błędnie wskazanego remitenta.

Weksel nr 32

16 lutego 2015

Weksel, którego treść wzbudza wątpliwości – możliwe zmiany jego treści, zwłaszcza w klauzuli terminu płatności. Aktualnie z tego weksla toczy się spór sądowy (szczegóły: klik, klik).

Weksel nr 31

12 lutego 2015

Weksel zawierający warunek „w przypadku naruszenia warunków umowy”, co skutkuje jego nieważnością.

Weksel nr 27

4 lutego 2015

Weksel zatytułowany jako trasowany, treść weksla jest jednak niejednoznaczna. Zawiera przyrzeczenie zapłaty „zapłacę”, wskazujące na weksel własny, mimo to zawiera również podpis akceptanta, oraz tej samej osoby jako poręczyciela.

Weksel nr 22

28 stycznia 2015

Weksel zawierający klauzulę „wartość w gotowiźnie otrzymałem” oraz występującą czasami w wekslach przedwojennych wekslowo obojętną klauzulę „przyrzekam na termin powyższy najakuratniej zapłacić podług prawa wekslowego”. Wystawiony na 850 franków szwajcarskich, po cyfrowym oznaczeniu kwoty waluta błędnie podana jako „zł szwaj.”

Weksel nr 10

2 stycznia 2015

Weksel wystawiony na zabezpieczenie sprzedaży ratalnej. Strony zapomniały umieścić oznaczenie waluty na wekslu, co unieważnia ten dokument. Brak daty wystawienia, jednakże z daty skasowania znaków opłaty skarbowej na rewersie wynika, że weksel został wystawiony w 1953 roku. Formalnie jest to zatem weksel in blanco – data wystawienia powinna być uzupełniona w przypadku dochodzenia roszczenia na […]

Weksel nr 2

29 grudnia 2014

Niemiecki weksel trasowany z roku 1941. Wystawiony na sumę 1400, weksel nie wskazuje waluty, co powoduje jego nieważność.