Weksel nr 38

2 marca 2015

Weksel własny na sumę 200zł. Na rewersie trzy indosy – dwa in blanco, oraz jeden na rzecz wskazanego banku.

Weksel nr 36

20 lutego 2015

Weksel własny z 1929r. na sumę 300zł. Na odwrocie indos in blanco dokonany przez remitenta. Okrągła pieczątka indosanta.

Weksel nr 33

17 lutego 2015

Weksel własny na sumę 500zł. Na rewersie trzy indosy in blanco, oraz jeden nie podpisany (sama pieczątka – bez skutku indosu).

Weksel nr 30

10 lutego 2015

Weksel własny na sumę 300zł. Na rewersie dwa indosy. Podpis wydarty, prawdopodobnie po spłacie zobowiązania.

Weksel nr 26

3 lutego 2015

Weksel trasowany wystawiony na zakup nawozów dla posiadłości Generała Władysława Sikorskiego. Akceptowany w jego imieniu przez plenipotenta. Zawiera klauzulę „wartość w nawozach sztucznych”.

Weksel nr 25

2 lutego 2015

Weksel trasowany wystawiony na zlecenie własne wystawcy. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 24

30 stycznia 2015

Weksel którego treść domyślna została odciśnięta pieczątką. Zawiera nieuzupełnioną część klauzuli „walutę odebra…”. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 23

29 stycznia 2015

Weksel którego domyślna treść została naniesiona maszyną do pisania, reszta uzupełniona ręcznie. Na rewersie dwa indosy.

Weksel nr 22

28 stycznia 2015

Weksel zawierający klauzulę „wartość w gotowiźnie otrzymałem” oraz występującą czasami w wekslach przedwojennych wekslowo obojętną klauzulę „przyrzekam na termin powyższy najakuratniej zapłacić podług prawa wekslowego”. Wystawiony na 850 franków szwajcarskich, po cyfrowym oznaczeniu kwoty waluta błędnie podana jako „zł szwaj.”

Weksel nr 17

19 stycznia 2015

Weksel zawierający 5 indosów. Zawiera alonżek (przedłużek) powiększający miejsce na wekslu na ich dokonywanie. Przedłużek jest przyklejony do weksla, łączenie zostało ostemplowane owalnymi pieczątkami.

Weksel nr 7

29 grudnia 2014

Weksel trasowany. Posiada podpis akceptanta, ale nie posiada w swojej treści wskazanego nazwiska lub nazwy trasata. Na rewersie indos na okaziciela dokonany przez remitenta.

Weksel nr 6

29 grudnia 2014

Weksel trasowany z wystawienia aż trzech wystawców. Posiada klauzule „wartość w gotówce” oznaczającą, że wystawcy w zamian za wystawiony weksel otrzymali jego wartość w gotówce. Klauzula „wstawcie na rachunek” to polecenie do trasata, aby zapłaconą sumę wekslową obciążył rachunek wystawcy. Klauzula „bez zawiadomienia” – akceptant ma płacić za weksel bez oczekiwania na osobne zawiadomienie ze […]

Weksel nr 3

29 grudnia 2014

Weksel in blanco na charakterystycznym blankiecie – bez nadrukowanej treści domyślnej. Zaopatrzony jedynie w datę wystawienia, kwotę wyrażoną cyframi wraz z walutą oraz podpis.

Weksel nr 2

29 grudnia 2014

Niemiecki weksel trasowany z roku 1941. Wystawiony na sumę 1400, weksel nie wskazuje waluty, co powoduje jego nieważność.

Weksel nr 1

29 grudnia 2014

Weksel trasowany, w którym wystawca – Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe wystawia weksel na zlecenie swoje własne, jako trasata podając Tadeusza Wyganowskiego. Podpis tego akceptanta położony jest w poprzek weksla. Na odwrocie dwa indosy – pierwszy na okaziciela pochodzący od remitenta, drugi na rzecz Banku Polskiego, pochodzący od posiadacza weksla – dwa niewyraźne podpisy w imieniu posiadacza – […]