Weksel nr 89

9 listopada 2015

Weksel z 1951 roku na 150zł. Wystawiony przez Władysława Kmiecika na rzecz remitenta Ireny Kmiecik. Na rewersie dwa indosy in blanco – dokonany przez remitenta oraz przez Magdalenę Kmiecik oraz jeden indos zupełny na rzecz PKO.

Weksel nr 10

2 stycznia 2015

Weksel wystawiony na zabezpieczenie sprzedaży ratalnej. Strony zapomniały umieścić oznaczenie waluty na wekslu, co unieważnia ten dokument. Brak daty wystawienia, jednakże z daty skasowania znaków opłaty skarbowej na rewersie wynika, że weksel został wystawiony w 1953 roku. Formalnie jest to zatem weksel in blanco – data wystawienia powinna być uzupełniona w przypadku dochodzenia roszczenia na […]

Weksel nr 5

29 grudnia 2014

Weksel wystawiony w 1955 roku na zabezpieczenie spłaty kredytu na zakup mebli. Wystawcą i głównym dłużnikiem jest Krystyna Rzepka, remitentem jest Helena Ceglarek. Panie te łączy prawdopodobnie stosunek dłużnika-poręczyciela, podczas gdy wierzycielem głównym była Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego. Na odwrocie indos na okaziciela, na mocy którego wierzyciel ten mógł, jeśli był w posiadaniu weksla, żądać […]